obchodné podmienky

Obchodné podmienky nahrávacieho štúdia SGT Records

Úvod

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi nahrávacím štúdiom SGT Records (ďalej len „Štúdio“) a jeho klientmi (ďalej len „Klient“).

 

Podmienky používania webovej stránky

Klient sa zaväzuje:

 • Používať webovú stránku štúdia v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnými zákonmi a predpismi.
 • Nedopúšťať sa žiadnych nezákonných alebo škodlivých činností na webovej stránke štúdia.
 • Nekopírovať, šíriť alebo používať žiadny obsah z webovej stránky štúdia bez predchádzajúceho súhlasu štúdia.

   

Podmienky používania hardvéru a softvéru

Štúdio poskytuje klientom hardvér a softvér na použitie v rámci svojich služieb. Klient sa zaväzuje:

 • Používať hardvér a softvér štúdia v súlade s pokynmi štúdia.
 • Nepoužívať hardvér a softvér štúdia na žiadne nezákonné alebo škodlivé účely.
 • Nepoužívať hardvér a softvér štúdia na žiadne účely, ktoré by mohli poškodiť štúdia alebo jeho klientov.

   

Záväzky štúdia

Štúdio sa zaväzuje:

 • Poskytnúť klientom kvalitné služby a produkty.
 • Zachovať dôvernosť a súkromie klientov.
 • Dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.


Záväzky klienta

Klient sa zaväzuje:

 • Platiť za služby štúdia v súlade s platnými platobnými podmienkami.
 • Poskytnúť štúdiu všetky potrebné informácie a materiály včas a presne.
 • Dodržiavať všetky pokyny štúdia.
 • Zodpovedať za akýkoľvek obsah, ktorý vytvorí alebo poskytne štúdio.

   

Platobné podmienky

Ceny za služby sú dohodnuté individuálne medzi štúdiom a klientom. Klient sa zaväzuje splniť si všetky svoje platobné povinnosti voči štúdiu tak, ako bolo dohodnuté. K tomuto slúži Nahrávacia zmluva uzatvorená medzi štúdiom a klientom. Klient si je vedomý, že ceny uvedené v cenníku služieb na webovej stránke štúdia sú len orientačné.

Záruka a vrátenie tovaru

Štúdio poskytuje klientom záruku na svoje produkty a služby 14 dní od odovzdania produktu svojmu klientovi. Štúdio ručí len za 1/2 kvality výsledného produktu, a to za činnosti spojené s kvalitou nahrávania a postprodukcie . Štúdio neručí za finálnu kvalitu produktu, za túto si zodpovedá klient. Ak klient nie je spokojný s čímkoľvek spojeným so svojim produktom, je povinný to nahlásiť do 14 dní od odoslania produktu nahrávacím štúdiom. V prípade že klient bude chcieť vykonať zmeny po termíne, tieto sa nebudú riešiť v záruke a akékoľvek ďalšie náklady spojené s úpravou finálneho produktu si klient bude musieť normálne zaplatiť.

Zodpovednosť

Štúdio je zodpovedné za:

 • svoj podiel na výslednom produkte klienta.
 • všetky materiály, ktoré klient odovzdá štúdiu na ich ďalšie spracovanie, po tom, ako štúdio preverí ich pravosť, originalitu, prípadne licenciu k materiálom.
 • za mlčanlivosť, toto neplatí v prípade ak klient poruší autorský zákon a štúdio bude vyzvané na predloženie materiálov a obsahu tretej strane (napríklad súd, polícia, vyšetrovateľ, mediátor).
 • zaškolenie klienta s prácou s technikou štúdia s ktorou bude klient pracovať.

   

Štúdio nie je zodpovedné za:

 • Poškodenie alebo stratu akéhokoľvek majetku klienta.
 • Poškodenie alebo stratu zisku klienta.
 • Akékoľvek škody spôsobené neschopnosťou štúdia poskytnúť služby z dôvodu vyššej moci alebo iných okolností, ktoré nie sú vo vplyve štúdia.
 • Za pravosť a originalitu materiálov dodaných klientom, za obsah ktorý klient tvorí.

  Klient je zodpovedný za:
 • svoj podiel na výslednom produkte klienta.
 • všetky materiály, ktoré odovzdá štúdiu na ich ďalšie spracovanie.
 • za všetku techniku v priestoroch štúdia ktorá nie je majetkom klienta, ale majetkom štúdia a zaväzuje sa že s technikou bude narábať bezpečne, opatrne a zodpovedne. V prípade že klient vytvorí škodu na majetku štúdia, túto uhradí v plnej, originálnej kúpnej sume.
 • Klient je zodpovedný za svoje osobné veci.
 • Klient je zodpovedný za všetky ujmy spôsobené štúdiu.

  Klient nie je zodpovedný za:

 • Škodu spôsobenú vyššou mocou alebo inými okolnosťami, ktoré nie sú vo vplyve klienta, napríklad prírodnou katastrofou, výpadkom elektrickej energie alebo technickou poruchou.
 • Škodu spôsobenú chybou alebo neúmyselným konaním štúdia, napríklad stratou alebo poškodením materiálov klienta.
 • Škodu spôsobenú použitím obsahu alebo technológií, ktoré poskytlo štúdio, napríklad škodu spôsobenú vírusom alebo iným škodlivým softvérom.

  Master
  Práva a povinnosti štúdia čo sa Mastrov týka:
 • Štúdio vlastní väčšinový podiel (51%) všetkých mastrov ktoré vzniknú v štúdiu a vytvorí ich štúdio alebo klient
 • Štúdio sa zaväzuje, že všetky mastre ktoré vlastní a nahral ich klient uschová minimálne po dobu desiatich rokov, nesprístupní ich tretej osobe okrem orgánov činných v trestnom konaní (ak si to situácia vyžaduje) a nebude s nimi nijako narábať ani s nimi inak pracovať
 • Štúdio má právo na predaj svojho podielu a to výlučne len klientovi, v prípade smrti klienta môže štúdio predať svoj podiel mastru pozostalým po klientovi ak títo dokážu smrť klienta
 • Štúdio automaticky získa zvyšný podiel mastru v prípade smrti klienta, ak sa k mastru neprihlási dedič po klientovi a to do piatich rokov od smrti klienta. Štúdio má nasledovne právo využiť master ako uzná za vhodné
 • Štúdio má právo odmietnuť klientovu žiadosť o zmazanie mastru v prípade, že tento je predmetom skúmania orgánov činných v trestnom konaní

  Práva a povinnosti klienta čo sa Mastrov týka:
 • Klient má právo odkúpiť väčšinový podiel svojho mastru, a štúdio je povinné mu ho predať
 • Klient má právo žiadať nahrávacie štúdio o zmazanie mastru, v čom mu musí štúdio v plnej miere vyhovieť aj keď je väčšinovým vlastníkom
 • Klient má právo ponúknuť svoj podiel mastru k predaju štúdiu alebo inej osobe, pričom o tomto musí byť sťúdio informované a musí predaj tretej osobe musí schváliť. V prípade že štúdio neschváli predaj mastru tretej osobe, tento master klient predať nesmie.
 • V prípade, že klient navrhne odkúpenie svojho podielu štúdiu, štúdio môže odmietnuť odkúpenie mastru v prípade, že nemá záujem o odkúpenie mastru
 • Klient si je vedomý, že sumu mastru stanovuje štúdio a zároveň má právo negovať a vyjednávať o cene v prípade záujmu o odkúpenie podielu od štúdia alebo v prípade, že klient chce predať svoj master tretej osobe alebo štúdiu.

  Práva
  Práva štúdia:
 • Štúdio môže odmietnuť poskytnutie svojich služieb a nevrátenie zálohy v prípade, že klient plánuje štúdio využiť na :

   

 • -šírenie nenávistných prejavov.
 •  na propagáciu alebo podporu násilia alebo diskriminácie.
 • na šírenie dezinformácií alebo propagandy.
 • na ohrozovanie alebo obťažovanie iných ľudí.
  Taktiež môže štúdio odmietnuť poskytnutie svojich služieb a nevrátenie zálohy v prípade, že klient plánuje štúdio využiť na činnosti :
 • ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi a predpismi.
 • ktoré sú škodlivé alebo urážlivé pre iných ľudí.
 • ktoré môžu poškodiť dobré meno štúdia.
 • ktoré sú v rozpore s hodnotami štúdia.
 • ktoré by mohli poškodiť dôveru klientov štúdia.
 • ktoré by mohli viesť k negatívnym mediálnym ohlasom štúdia.
  Ďalšie práva štúdia:
 • Štúdio má právo zmeniť termín dohodnutej služby v prípade, že vznikne situácia, ktorú štúdio nedokáže ovplyvniť a zároveň štúdiu vzniká povinnosť dohodnúť si s klientom nový termín.
 • Štúdio má právo na odmietnutie poskytnutia svojich služieb, keď tieto môžu akokoľvek uškodiť štúdiu, požiadavky klienta sú v rozpore so zásadami štúdia, v rozpore s morálnym presvedčením štúdia alebo na základe vlastného uváženia štúdia.

   

  Práva klienta:

  Základné práva klienta:

 • Klient má právo na kvalitné služby a produkty v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
 • Klient má právo na ochranu osobných údajov.
 • Klient má právo na vrátenie zálohy v prípade, že štúdio odmietne poskytnúť svoje služby z dôvodov, ktoré nie sú na strane klienta a nie sú zahrnuté v právach štúdia.
  Ďalšie práva klienta:
 • Klient má právo na to, aby štúdio dodržiavalo všetky dohody a podmienky, ktoré boli medzi nimi dohodnuté.
 • Klient má právo na to, aby štúdio poskytovalo služby včas a kvalitne.
 • Klient má právo na to, aby štúdio chránilo jeho osobné údaje v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
 • Klient má právo na to, aby štúdio poskytlo informácie o svojich produktoch a službách.
 • Klient má právo na to, aby Štúdio riešilo jeho reklamácie a sťažnosti včas a efektívne.
 • Klient má právo na to, aby štúdio dodržiavalo všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľov.


  Definície

  • „Obsah“ znamená akýkoľvek materiál, ktorý klient vytvorí v štúdiu, vrátane audionahrávok, videí, podcastov a iného kreatívneho obsahu.
  • „Zákaznícka podpora“ znamená pomoc a podporu, ktorú štúdio poskytuje svojim klientom.
  • „Platobné podmienky“ znamenajú, ako a kedy klient zaplatí za služby štúdia.
  • „Záruka a vrátenie tovaru“ znamenajú, aké záruky poskytuje Štúdio svojim klientom a ako môžu vrátiť tovar/službu.
  • „Zodpovednosť“ znamená, za čo je a za čo nie je štúdio a klient zodpovedné.
  • „Master“ je nahrávka v rozpracovanej podobe, v DAW programe v ktorom sa nahrávka tvorila, upravovala a finalizovala.
  • Práva“ znamená, na čo má štúdio a klient právo
  • „Definície“ znamená, vysvetlenie všetkých ostatných bodov v týchto obchodných podmienkach
  • „Zmeny“ znamenajú, ako môže štúdio zmeniť tieto obchodné podmienky.


Zmeny

Štúdio si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke štúdia.